Lngest Walk ni sankashite imasu. America wo nishi no San Fransisco kara higashi no Washington D.C> made aruite oudan shimasu. Amrican Native Indian no ya sekaizyu no samazama na zinsyu no hitotachi to […]